Art. 622. 1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
2. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.