Art. 620. 1. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 619, ustala się w zależności od wartości zamówienia.
2. Jeżeli wartość zamówienia:
1) jest mniejsza niż progi unijne ‒ kara pieniężna wynosi 3000 złotych;
2) jest równa lub przekracza progi unijne, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych – kara pieniężna wynosi 30 000 złotych;
3) jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych – kara pieniężna wynosi 150 000 złotych.