Art. 611. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urzędu może:
1) nałożyć karę pieniężną, o której mowa w dziale XII;
2) wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części.