Art. 606. 1. Z kontroli sporządza się protokół.
2. Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1) nazwę i adres zamawiającego;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujących;
4) oznaczenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli;
5) informację o stwierdzeniu naruszenia przepisów ustawy lub ich braku.