Art. 592. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3.