Art. 589. 1. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku.
2. Określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.