Art. 587. 1. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
2. Do rozpoznania skargi stosuje się odpowiednio przepisy art. 545 ust. 2 i 3.