Art. 572. 1. Sprostowanie protokołu może nastąpić na wniosek lub z urzędu.
2. O sprostowaniu protokołu decyduje przewodniczący składu orzekającego.
3. Dokonując sprostowania, czyni się o tym wzmiankę w protokole.
4. O odmowie sprostowania protokołu skład orzekający rozstrzyga postanowieniem, na które nie przysługuje skarga do sądu.
5. Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku nie podlega sprostowaniu.