Art. 571. 1. Protokół sporządzony pisemnie zawiera:
1) oznaczenie miejsca i daty posiedzenia, imiona i nazwiska członków składu orzekającego, protokolanta, stron i uczestników postępowania odwoławczego, jak również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz oznaczenie sprawy i wzmiankę co do jawności;
2) przebieg posiedzenia, w szczególności wnioski i twierdzenia stron i uczestników postępowania odwoławczego, wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone;
3) czynności stron i uczestników postępowania odwoławczego mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
2. Jeżeli przebiegu posiedzenia jawnego nie utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, protokół sporządzony pisemnie zawiera, oprócz danych i okoliczności wskazanych w ust. 1, wyniki postępowania dowodowego oraz inne okoliczności istotne dla przebiegu posiedzenia.
3. Protokół sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk protokolant podpisuje podpisem elektronicznym gwarantującym identyfikację osoby protokolanta oraz rozpoznawalność jakiejkolwiek późniejszej zmiany protokołu.
4. Protokół sporządzony pisemnie podpisują przewodniczący składu orzekającego i protokolant.