Art. 568. Izba umarza postępowania odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku:
1) cofnięcia odwołania;
2) stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne;
3) o którym mowa w art. 522.