Art. 567. 1. Karę finansową uiszcza się w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Izby lub sądu o nałożeniu kary finansowej, na rachunek bankowy Urzędu.
2. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, kara finansowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary finansowej, odsetek nie pobiera się.
4. Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.