Art. 534. 1. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.
2. Izba może z urzędu dopuścić dowód niewskazany przez stronę.