Art. 529. 1. Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym.
2. Izba, jeżeli uzna to za konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, uczestników postępowania odwoławczego, świadków lub biegłych.