Art. 520. 1. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy.
2. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.