Art. 517. 1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis w wymaganej wysokości.
2. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.