Art. 502. 1. Rada ulega rozwiązaniu wraz z odwołaniem Prezesa Urzędu.
2. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku określonym w ust. 1, a także w przypadku śmierci członka Rady, jego odwołania albo rezygnacji.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady, jeżeli przestał on spełniać jeden z warunków określonych w art. 501 ust. 3 pkt 1–3, a na wniosek Prezesa Urzędu, w razie:
1) niewykonywania obowiązków członka Rady;
2) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady;
3) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy.