Art. 501. 1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków, powoływanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać, w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, informacji o powoływaniu do składu Rady:
1) Prezes Urzędu;
2) inne organy administracji rządowej;
3) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego;
4) Rada Dialogu Społecznego.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje członków Rady spośród osób, które:
1) są obywatelami polskimi;
2) korzystają z pełni praw publicznych;
3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje spośród osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego Rady. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze swojego grona.
5. Prezes Urzędu określi, w drodze zarządzenia, regulamin pracy Rady.