Art. 500. 1. Przy Prezesie Urzędu działa Rada Zamówień Publicznych, zwana dalej „Radą”, która jest jego organem opiniodawczo-doradczym.
2. Do zadań Rady należy:
1) wyrażanie opinii w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu;
2) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu;
3) opiniowanie sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień, o którym mowa w art. 469 pkt 20;
4) ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Urzędu.
3. Obsługę prac Rady zapewnia Urząd.