Art. 498. 1. Obsługę Komitetu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. Koszty obsługi Komitetu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.