Art. 496. 1. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu.
2. Przewodniczący Komitetu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, tworzyć zespoły robocze, określając ich skład, zakres zadań oraz tryb i harmonogram prac.