Art. 489. Prezes Izby wskazuje, spośród wyznaczonych członków składu, przewodniczącego:
1) składu orzekającego;
2) składu biorącego udział w podjęciu uchwały, o której mowa w art. 487 ust. 3.