Art. 487. 1. Izba rozpoznaje odwołanie w składzie:
1) trzyosobowym, w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne,
2) jednoosobowym, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne
‒ zwanym dalej „składem orzekającym”, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie odwołania w składzie jednoosobowym, w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, albo trzyosobowym, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na stopień zawiłości sprawy.
3. Uchwały zawierające opinię do zastrzeżeń zamawiającego do wyniku kontroli doraźnej albo kontroli uprzedniej Izba podejmuje w składzie trzyosobowym.