Art. 479. 1. Organami Izby są:
1) Prezes Izby;
2) zgromadzenie ogólne Izby.
2. Prezes Izby kieruje pracami Izby, a w szczególności:
1) reprezentuje Izbę na zewnątrz;
2) przewodniczy zgromadzeniu ogólnemu Izby;
3) ustala terminy posiedzeń składów orzekających, a także zarządza łączne rozpoznanie odwołań;
4) wyznacza skład orzekający do rozpoznania odwołania, w tym jego przewodniczącego, oraz skład do podjęcia uchwały, o której mowa w art. 473 ust. 1 pkt 3, w tym jego przewodniczącego;
5) czuwa nad sprawnością pracy Izby;
6) dokonuje analizy orzecznictwa Izby, sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego zamówień, i przygotowuje wnioski z tych analiz;
7) składa Prezesowi Urzędu, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne Izby, roczną informację o działaniu Izby, uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa.
3. Prezes Izby wykonuje zadania przy pomocy wiceprezesa Izby, który zastępuje Prezesa Izby w razie jego nieobecności.
4. Zgromadzenie ogólne Izby tworzą członkowie Izby.
5. Do zadań zgromadzenia ogólnego Izby należy:
1) przygotowywanie i przyjmowanie rocznej informacji o działalności Izby, uwzględniającej problemy wynikające z orzecznictwa;
2) wyznaczanie składu sądu dyscyplinarnego;
3) rozpoznawanie odwołań od orzeczeń sądu dyscyplinarnego;
4) rozpatrywanie albo opiniowanie innych spraw przedłożonych przez Prezesa Izby lub zgłoszonych przez członków zgromadzenia ogólnego Izby.