Art. 478. 1. Członkostwo w Izbie wygasa z powodu śmierci albo odwołania.
2. Członka Izby odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki w przypadku:
1) utraty obywatelstwa polskiego;
2) utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
3) utraty praw publicznych;
4) utraty nieposzlakowanej opinii;
5) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) upływu 6 miesięcy okresu zawieszenia, o którym mowa w art. 486;
7) orzeczenia kary dyscyplinarnej wykluczenia ze składu Izby;
8) niezłożenia w terminie jednego z oświadczeń, o których mowa w art. 476 ust. 4;
9) odmowy wydania albo cofnięcia mu poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
10) odmowy złożenia ślubowania;
11) nieobjęcia stanowiska w terminie określonym w akcie powołania;
12) złożenia przez członka Izby wniosku o odwołanie;
13) trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Izby stwierdzonej przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub odmowy bez uzasadnionej przyczyny poddania się ocenie zdolności do pełnienia tych obowiązków, mimo zalecenia Prezesa Izby.
3. W skład Izby, w miejsce członka Izby odwołanego na podstawie ust. 2 pkt 10 lub 11, można powołać kolejną osobę, która uzyskała minimalną liczbę punktów, a nie została powołana w skład Izby w wyniku postępowania kwalifikacyjnego albo uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego, o ile postępowanie to zakończyło się nie wcześniej niż na rok przed dniem odwołania.