Art. 477. 1. Członków Izby wyłania się w drodze postępowania kwalifikacyjnego:
1) które składa się z:
a) egzaminu pisemnego z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zamówień oraz prawa cywilnego oraz
b) rozmowy kwalifikacyjnej;
2) od wyników którego kandydatowi na członka Izby przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez kandydata informacji o wyniku na danym etapie postępowania; prawo wniesienia odwołania przysługuje kandydatowi również w przypadku odmowy dopuszczenia go do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Postępowanie kwalifikacyjne ogłasza minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa Urzędu.
3. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Urzędu, stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki oraz stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
4. Ogłoszenie zawiera:
1) informację o liczbie osób, które mogą zostać powołane w skład Izby w danym postępowaniu kwalifikacyjnym;
2) określenie terminu, formy i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członka Izby;
3) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na członka Izby, potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w art. 474 ust. 2 pkt 1–6 i 8–10, oraz wskazanie danych, które ma zawierać to zgłoszenie;
4) określenie terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;
5) informację o niezbędnej do uzyskania minimalnej liczbie punktów.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie może być krótszy niż 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Urzędu.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje komisję kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym przygotowania zadań na egzamin pisemny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, spośród osób wskazanych przez Prezesa Urzędu.
7. Komisja kwalifikacyjna składa się z siedmiu członków. Członkiem komisji może być wyłącznie osoba, której wiedza i doświadczenie w zakresie przepisów związanych z udzielaniem zamówień lub w zakresie prawa cywilnego, oraz jej autorytet, dają rękojmię prawidłowego i bezstronnego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.
8. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym minimalną liczbę punktów uzyska mniejsza liczba osób, niż wynika to z limitu określonego na podstawie ust. 4 pkt 1, minister właściwy do spraw gospodarki może ogłosić uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne na członka Izby nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Do uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego przepisy ust. 1–7 stosuje się.
9. W skład Izby, w miejsce kandydata wybranego w drodze postępowania kwalifikacyjnego albo uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego, który po ogłoszeniu wyniku postępowania zrezygnował z powołania, można powołać kolejną osobę, która uzyskała minimalną liczbę punktów, a nie została powołana w skład Izby w wyniku postępowania kwalifikacyjnego albo uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego, o ile powołanie to nastąpi w ciągu roku od dnia zakończenia odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego albo uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego.
10. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego, a także sposób ustalania jego wyniku, jak również sposób wniesienia odwołania od wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz tryb i sposób rozpatrzenia odwołania,
2) dokumenty, które należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na członka Izby, potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 474 ust. 2 pkt 1–6 i 8–10, oraz zakres danych, które ma zawierać to zgłoszenie,
3) szczegółowy zakres zagadnień, w oparciu o które przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne oraz uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne,
4) sposób powoływania komisji kwalifikacyjnej, szczegółowe wymagania wobec członków komisji kwalifikacyjnej oraz organizację jej pracy
‒ kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego, potrzebą obiektywnego sprawdzenia teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na członka Izby, a także tym, że dane podane w zgłoszeniu muszą jednoznacznie potwierdzać tożsamość kandydata na członka Izby, wskazywać dotychczasowy przebieg jego kariery zawodowej, jego doświadczenie i wykształcenie, a dołączone dokumenty lub oświadczenia mają umożliwiać weryfikację w niezbędnym zakresie spełniania przez kandydata wymaganych warunków, przy czym weryfikacja ta może nastąpić na podstawie dokumentów lub oświadczeń zawierających informacje podlegające ochronie danych osobowych, jak również mając na uwadze, że termin na wniesienie odwołania ma być liczony od dnia otrzymania przez kandydata informacji o wyniku na danym etapie postępowania kwalifikacyjnego, oraz mając na względzie potrzebę zapewnienia efektywnej i bezstronnej pracy komisji kwalifikacyjnej.
11. Administratorem danych osobowych kandydata przekazanych w zgłoszeniu kandydata na członka Izby oraz dołączonych do niego dokumentach, przetwarzanych w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz w związku z wniesieniem odwołania od wyniku tego postępowania, a także danych osobowych członków komisji kwalifikacyjnej jest Prezes Urzędu.
12. Minister właściwy do spraw gospodarki jest administratorem danych osobowych kandydata w związku z wniesieniem przez niego odwołania od wyniku postępowania kwalifikacyjnego, a także danych osobowych członków komisji kwalifikacyjnej, w celu realizacji jego zadań, obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy.
13. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie kwalifikacyjne, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.
14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu kwalifikacyjnym wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, następuje przez umieszczenie informacji określonych w art. 13 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Zamówień Publicznych oraz stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki. W takim przypadku, pozyskując dane osobowe, organ przekazuje osobie, której dane dotyczą, informacje o sposobie wykonania tego obowiązku.