Art. 475. 1. Członek Izby w zakresie wykonywania czynności określonych w ustawie korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.
2. Członek Izby przy orzekaniu jest niezawisły i związany wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.