Art. 473. 1. Krajowa Izba Odwoławcza, zwana dalej „Izbą”, jest organem właściwym do:
1) rozpoznawania odwołań w przypadkach, o których mowa w art. 513;
2) rozpoznawania wniosków o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o których mowa w art. 578 ust. 1;
3) podejmowania uchwał zawierających opinię do zastrzeżeń zamawiającego do wyniku kontroli uprzedniej oraz kontroli doraźnej prowadzonej przez Prezesa Urzędu.
2. Obsługę organizacyjno-techniczną oraz księgową Izby zapewnia Urząd.