Art. 470. 1. O wpis na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie przepisów dotyczących:
1) izb gospodarczych;
2) rzemiosła;
3) samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców;
4) organizacji pracodawców;
5) samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;
6) związków zawodowych.
2. Wpisu na listę, odmowy wpisu lub skreślenia z listy dokonuje Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.