Art. 466. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień jest Prezes Urzędu.
2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
3. W ramach nadzoru nad Prezesem Urzędu minister właściwy do spraw gospodarki:
1) sprawuje kontrolę nad Prezesem Urzędu na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092 oraz z 2019 r. poz. 730);
2) zatwierdza plan, o którym mowa w art. 469 pkt 18;
3) dokonuje oceny działalności Prezesa Urzędu na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 469 pkt 20, w terminie do dnia 30 września każdego roku;
4) może żądać od Prezesa Urzędu informacji lub udostępnienia dokumentów związanych z realizacją jego zadań.