Art. 459. 1. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie:
1) zmiany umowy dokonanej z naruszeniem art. 454 i art. 455;
2) umowy, o której mowa w art. 457 ust. 1.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 4 lat od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany.