Art. 44. 1. Centralnym zamawiającym jest zamawiający, który prowadzi stałą działalność w zakresie:
1) nabywania produktów lub usług z przeznaczeniem ich odsprzedaży zamawiającym lub
2) udzielania zamówień lub zawierania umów ramowych na roboty budowlane, dostawy lub usługi, na rzecz zamawiających.
2. Centralny zamawiający może prowadzić działalność w zakresie wykonywania pomocniczych działań zakupowych, o których mowa w art. 37 ust. 3.
3. Zamawiający, bez zastosowania ustawy, mogą:
1) nabywać produkty lub usługi od centralnego zamawiającego prowadzącego działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2) w przypadku gdy centralny zamawiający prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nabywać roboty budowlane, dostawy lub usługi:
a) w drodze zamówień udzielanych przez tego centralnego zamawiającego,
b) za pomocą dynamicznego systemu zakupów obsługiwanego przez tego centralnego zamawiającego,
c) na podstawie umowy ramowej zawartej przez tego centralnego zamawiającego;
3) nabywać od centralnego zamawiającego odpłatne usługi w zakresie określonym w ust. 1 i 2.
4. Przepis ust. 3 stosuje się w przypadkach nabywania:
1) produktów lub usług w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1 przez zamawiającego:
a) publicznego, od centralnego zamawiającego, który jest zamawiającym publicznym,
b) sektorowego, od centralnego zamawiającego, który jest zamawiającym publicznym lub zamawiającym sektorowym,
c) publicznego lub zamawiającego sektorowego, udzielających zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, od centralnego zamawiającego, który jest zamawiającym publicznym, zamawiającym sektorowym lub europejskim organem publicznym, o ile stosuje przepisy ustawy właściwe dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
2) robót budowlanych, dostaw lub usług w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2 przez:
a) zamawiającego publicznego:
– w drodze zamówień udzielanych przez centralnego zamawiającego, który jest zamawiającym publicznym lub
– za pomocą dynamicznego systemu zakupów obsługiwanego przez tego centralnego zamawiającego, lub
– na podstawie umowy ramowej zawartej przez tego centralnego zamawiającego,
b) zamawiającego sektorowego:
– w drodze zamówień udzielanych przez centralnego zamawiającego, który jest zamawiającym publicznym lub zamawiającym sektorowym lub
– za pomocą dynamicznego systemu zakupów obsługiwanego przez tego centralnego zamawiającego, lub
– na podstawie umowy ramowej zawartej przez tego centralnego zamawiającego,
c) zamawiającego publicznego lub zamawiającego sektorowego, udzielających zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
– w drodze zamówień udzielanych przez centralnego zamawiającego, który jest zamawiającym publicznym, zamawiającym sektorowym lub europejskim organem publicznym, o ile stosuje przepisy ustawy właściwe dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub
– za pomocą dynamicznego systemu zakupów obsługiwanego przez tego centralnego zamawiającego, lub
– na podstawie umowy ramowej zawartej przez tego centralnego zamawiającego.
5. Centralny zamawiający odpowiada za zgodność z ustawą działalności, o której mowa w ust. 1.
6. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do centralnego zamawiającego.