Art. 435. 1. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy:
1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
2) gazu z sieci gazowej;
3) ciepła z sieci ciepłowniczej;
4) licencji na oprogramowanie komputerowe.
2. Na czas nieoznaczony może być również zawierana umowa, której przedmiotem są usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego.