Art. 424. Jeżeli wykonawca zobowiązany do zawarcia umowy o podwykonawstwo, zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 4, jest zamawiającym publicznym lub zamawiającym sektorowym do wyboru podwykonawców stosuje przepisy ustawy właściwe dla udzielania zamówień.