Art. 398. Do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, określone w załączniku II do dyrektywy 2009/81/WE, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących:
1) przesłanek wyboru trybu dialogu konkurencyjnego;
2) badania podstaw wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 108;
3) minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert;
4) obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego.