Art. 387. Do zamówienia z wolnej ręki stosuje się przepisy art. 213 i art. 215–217.