Art. 349. 1. Z przebiegu prac sądu konkursowego sporządza się protokół prac sądu konkursowego.
2. Protokół prac sądu konkursowego zawiera w szczególności listę prac konkursowych, ich ranking oraz uwagi członków sądu konkursowego wraz z wnioskami i zaleceniami, w tym wskazanie aspektów pracy konkursowej, które wymagają wyjaśnień. Wyjaśnienia uczestników konkursu stanowią załącznik do tego protokołu.
3. Protokół prac sądu konkursowego stanowi element dokumentacji konkursowej.