Art. 346. Z zawartością prac konkursowych sąd konkursowy nie może zapoznać się przed upływem terminu ich składania.