Art. 341. 1. Uczestnik konkursu może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu.
2. Do wyjaśnienia treści regulaminu konkursu stosuje się odpowiednio przepis art. 284.