Art. 337. Kierownik zamawiającego albo osoba przez niego upoważniona sprawuje nadzór nad sądem konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy i regulaminem konkursu, w szczególności:
1) unieważnia konkurs;
2) zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu.