Art. 333. 1. Zamawiający organizuje konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu konkursu.
2. Regulamin konkursu określa, w szczególności:
1) nazwę oraz adres zamawiającego;
2) rodzaj pracy konkursowej i procedurę przeprowadzenia konkursu;
3) opis przedmiotu konkursu;
4) maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej;
5) wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu;
6) informację o podmiotowych środkach dowodowych potwierdzających spełnianie wymagań;
7) sposób komunikowania się zamawiającego z uczestnikami konkursu oraz przekazywania podmiotowych środków dowodowych, wyjaśnień lub informacji;
8) sposób oraz termin składania opracowań studialnych albo prac konkursowych w przypadku konkursu nieograniczonego albo wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, w przypadku konkursu ograniczonego;
9) zakres rzeczowy i formę opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej;
10) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
11) kryteria oceny opracowań studialnych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, w przypadku, o którym mowa w art. 329 ust. 3;
12) skład sądu konkursowego;
13) rodzaj i wysokość nagród;
14) termin wypłacenia nagrody pieniężnej lub wydania nagrody rzeczowej;
15) wysokość zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot;
16) postanowienia przyszłej umowy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych;
17) maksymalną kwotę zwrotu kosztów za przygotowanie i złożenie pracy konkursowej, jeśli konkurs zostanie unieważniony, w okolicznościach, o których mowa w art. 355 ust. 4;
18) sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu;
19) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących uczestnikom konkursu.
3. W przypadku konkursu, o którym mowa w art. 326 pkt 2, regulamin konkursu:
1) może nie zawierać informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 13;
2) zawiera także informacje o:
a) planowanym terminie zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
b) przedmiocie usługi, która ma być realizowana w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia, na podstawie wybranej pracy konkursowej,
c) istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego,
d) podstawach wykluczenia z postępowania oraz warunkach udziału w postępowaniu, które zostaną określone w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia,
e) orientacyjnym terminie realizacji usługi.
4. Zamawiający udostępnia regulamin konkursu na stronie internetowej prowadzonego konkursu.