Art. 279. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, negocjacje treści ofert:
1) nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb i wymagań;
2) mogą dotyczyć warunków zamówienia, w celu podniesienia jego efektywności.