Art. 278. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, negocjacje treści ofert:
1) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;
2) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.