Art. 277. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 i 2, zamawiający sporządza SWZ.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, zamawiający sporządza opis potrzeb i wymagań, a po przeprowadzeniu negocjacji sporządza SWZ.