Art. 267. 1. Ogłoszenia, o których mowa w niniejszym dziale, są zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu.
2. W Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieszcza następujące rodzaje ogłoszeń:
1) ogłoszenie o zamówieniu;
2) ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy;
3) ogłoszenie o wyniku postępowania;
4) ogłoszenie o konkursie;
5) ogłoszenie o wynikach konkursu;
6) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
7) ogłoszenie o zmianie umowy;
8) ogłoszenie o wykonaniu umowy;
9) ogłoszenie o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11–14.
3. Zamawiający jest obowiązany udokumentować zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i przechowywać dowód jego zamieszczenia.