Art. 254. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się:
1) zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo
2) unieważnieniem postępowania.