Art. 235. 1. Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej.
2. W sytuacji określonej w ust. 1 bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.