Art. 229. Aukcja elektroniczna może opierać się na następujących elementach ofert:
1) cenach, jeżeli jedynym kryterium oceny ofert w postępowaniu jest cena;
2) cenach lub nowych wartościach elementów ofert wskazanych w dokumentach zamówienia, jeżeli kryteriami oceny ofert w postępowaniu są kryteria jakościowe albo najniższy koszt.