Art. 211. 1. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Przepis art. 166 ust. 2 stosuje się.
2. Do negocjacji przepisy art. 165 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.