Art. 21. 1. Polityka zakupowa państwa określa priorytetowe działania Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze zamówień publicznych, a także pożądany kierunek działań zamawiających w zakresie udzielanych zamówień, który obejmuje w szczególności zakup innowacyjnych lub zrównoważonych produktów oraz usług, z uwzględnieniem:
1) aspektów normalizacyjnych;
2) kalkulacji kosztów w cyklu życia produktów;
3) społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców;
4) upowszechniania dobrych praktyk i narzędzi zakupowych;
5) stosowania aspektów społecznych i zdrowotnych.
2. W polityce zakupowej państwa, określając planowane działania administracji rządowej, uwzględnia się cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju.
3. Politykę zakupową państwa opracowuje się raz na 4 lata.
4. Politykę zakupową państwa przyjmuje Rada Ministrów, w drodze uchwały, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki przygotowuje projekt polityki zakupowej państwa i koordynuje jej realizację.