Art. 204. 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu oraz kryteriów jakościowych, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający może wybrać kilka ofert złożonych przez kilku wykonawców.